ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ |

ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ସରଳ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ |ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନର୍ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ କେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଉତ୍ପାଦ ମାର୍କେଟିଂ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ବୁ understanding ାମଣା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତି |ଯଦି ଏକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ପୋଜିସନ୍, ମାର୍କେଟିଂ କ strategy ଶଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅଭାବ ଥାଏ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ |ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆର ଏବଂ ଡି, ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ମାର୍କେଟିଂ ଧାରଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦର ଜନ୍ମ, ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟଗୁଡିକ ଜଟିଳ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଗର ସୂତ୍ର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ, କେସ୍ ଯୋଜନାରେ ଡିଜାଇନର୍, ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ଏପରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଡିଜାଇନର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବୁ to ିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ |

ପ୍ୟାକେଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଭଲ ବା ଖରାପ କେବଳ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଭିଜୁଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ସମ୍ବାଦ

 

▪ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ, ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ, ନାମ, ସ୍ୱାଦ, କ୍ଷମତା ଲେବଲ୍ ……, ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅନୁସରଣ କରିବାର ତର୍କ ଅଛି, ଏବଂ ଡିଜାଇନର୍ଙ୍କ ବନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ | ଅଗ୍ରୀମ, ଡିଜାଇନର୍ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରିହାତି ଉପାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ |

ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଛବି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଡିଜାଇନର୍ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ |

ନାମ:ଉତ୍ପାଦର ନାମକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଦ୍ consumers ାରା ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ଏକ ନଜରରେ ବୁ can ିପାରିବେ |

ଭାରିଆଣ୍ଟ ନାମ (ସ୍ୱାଦ, ଆଇଟମ୍ ……): ରଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ସମାନ, ଏହା ଯୋଜନା ନୀତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାଇଗଣୀ ଅଙ୍ଗୁର ସ୍ୱାଦକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ, ନାଲି ଷ୍ଟ୍ରବେରି ସ୍ୱାଦକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ, ଡିଜାଇନର୍ମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାପିତ ନିୟମକୁ କେବେବି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ନାହିଁ |

ରଙ୍ଗ:ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣ ସହିତ ଜଡିତ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରସ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରାୟତ strong ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରେ;ଶିଶୁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତ p ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ …… ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |

ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦାବି: ଖଣିଜ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ) କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ (ଭାବପ୍ରବଣ) ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ରବ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆବେଦନ ବ୍ୟବହାର କରେ;ଭାବପ୍ରବଣ ଆବେଦନ ପ୍ରାୟତ low ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର, ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ପାନୀୟ କିମ୍ବା ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ |

ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବ:ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର ହେଉଛି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ ସେଲରେ କିପରି ଛିଡା ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜାଇନ୍ ବିଚାର |

ଗୋଟିଏ ସ୍କେଚ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ: ଯଦି ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନ୍ ଉପାଦାନ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କ୍ଲଟର୍ ହୋଇଯିବ, ସ୍ତରରେ ଅଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବିନା |ତେଣୁ, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ, ଡିଜାଇନର୍ମାନେ ଉତ୍ପାଦର ଆବେଦନର “ଫୋକସ୍” କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଫୋକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁ asp ିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ନୂତନ

 

ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଗ |

ଡିଜାଇନର୍ମାନେ ଯେତିକି ସୃଜନଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି |ତେଣୁ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ବିଚାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ |

ସାମଗ୍ରୀ:ଉତ୍ପାଦର ସ୍ଥିର ଗୁଣ ହାସଲ କରିବାକୁ, ସାମଗ୍ରୀର ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଏଥିସହ, ପରିବହନ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦର ଅଖଣ୍ଡତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ପସନ୍ଦକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଣ୍ଡା ପ୍ୟାକେଜିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୁଶନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ |

ଆକାର ଏବଂ କ୍ଷମତା ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଆକାର ସୀମା ଏବଂ ଓଜନ ସୀମାକୁ ସୂଚିତ କରେ |

ସ୍ structures ତନ୍ତ୍ର ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି: ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ନୂତନ ସଂରଚନା ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଟେଟ୍ରା ପାକ୍ “ଟେଟ୍ରା ପାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ” ସଂରଚନା ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ବଜାରରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି |

 


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର -201-2021 |

 • ପୂର୍ବ:
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

 • ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:

  ବନ୍ଦ
  bxl ସୃଜନକାରୀ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ!

  ଆଜି ତୁମର ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନୁରୋଧ!

  ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆମେ ଖୁସି |